Trans Route 1: Lonavala 2 Naneghat

Lonavala
1 Dhak Bahiri
Bhorgiri
2 Bhimashankar
Kothligad
3 Siddhagad
4 Gorakhgad
5 Durga fort
6 Dhakoba fort
7 Jivdhan
Naneghat
8 Chawand