Trans Route 3: Matheran Traverse

Lonavala
24 Srivardhan / Rajmachi
25 Manranjan
26 Songiri
27 Sondai
28 Matheran
29 Vikadgad Peb
30 Nakhind
31 Chanderi
32 Tahuli
33 Paach Peer Sarkar
34 Kalavantin Durg
35 Prabhalgad
36 Ishralgad