Region 2: Nasik North, Selbari – Dolbari ranges

72 Premgiri
73 Chaulher
74 Pimpla
75 Bhilai
76 Salher
77 Salota
78 Hargad
79 Mulher
80 Moragad
81 Nhavigad
82 Mangi
83 Tungi
84 Nandin
85 Dermal
86 Kankrala
87 Galna
88 Bishta
89 Karha
90 Ajmera
91 Dundha
Khairai
Waghera